Nhằm hỗ trợ triển khai Kế hoạch liên tịch số 01-KHLT-HSVTP- ĐHQG-HCM, ngày 26/01/2016 giữa Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh về việc tổ chức Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế Tp. Hồ Chí Minh – 2016, Chủ đề “Sinh viên Hội nhập”. Đây là một hoạt động lớn và trọng điểm của Hội Sinh viên Việt Nam Tp.Hồ Chí Minh phối hợp với ĐHQG-HCM nhân dịp chào mừng Cộng đồng chung ASEAN được thành lập năm 2015; tạo cơ hội giúp tăng cường giao lưu, học hỏi về học thuật, sáng tạo giữa sinh viên các nước ASEAN và các nước trong khu vực.

     1. Thời gian: 6-10/4/ 2016 (từ Thứ tư đến Chủ nhật)

  • Đón tiếp: 6/4/2016
  • Phiên chính của diễn đàn: 7/4/2016
  • Các hoạt động giao lưu quốc tế trong khuôn khổ diễn đàn: 8-9/3/2016

     2. Địa điểm: ĐHQG-HCM, một số trường Đại học trên địa bàn thành phố

  • Phiên chính của Diễn đàn: Hội trường nhà Điều hành ĐHQG-HCM

 Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

  • Các hoạt động khác trong khuôn khổ diễn đàn: ĐHQG-HCM, các địa điểm trên địa bàn Tp.HCM

     3. Đăng ký thông tin tham dự diễn đàn

Các bạn sinh viên muốn tham dự Diễn đàn sẽ viết bài tham luận theo các chủ đề nêu trong thư mời gửi về Ban Tổ chức trước ngày 10/3/2016.

Link:

  1. Kế hoạch: Kế hoạch tổ chức diễn đàn khoa học Sinh viên quốc tế TP. HCM – 2016
  2. Các biểu mẫu đăng ký: Biểu mẫu đăng ký tham gia Diễn đàn khoa học sinh viên quốc tế năm 2016

Nguồn: http://tuoitre.uit.edu.vn/cong-tac-to-chuc/nghiep-vu-doan/dang-ky-tham-gia-dien-dan-khoa-hoc-sinh-vien-quoc-te-nam-2016-chu-de-sinh-vien-hoi-nhap.html