Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2011

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c ….

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c ….

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. …
2….
3. …

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2012

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c ….

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c ….

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. …
2….
3. …

Ban Chấp Hành chi Đoàn ANTN2012

[one_third]DUYY

[/one_third]

[two_third_last]

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN DUY Ý

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c LÊ NGUYỄN HẢI PHONG

Ủy viên BCH chi Đoàn
Đ/c NGUYỄN HỮU THỌ

[/two_third_last]

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2013.1

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c ….

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c ….

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. …
2….
3. …

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2013.2

[one_third]LEE

[/one_third]

[two_third_last]

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c LÊ NGUYỄN TIẾN VỌNG

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c BÙI THỊ THẮM

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c NGUYỄN THÀNH VIN
2. Đ/c BÙI TRƯƠNG MINH TRANG
3. Đ/c NGUYỄN THỊ DIỆU THƯƠNG

[/two_third_last]

Ban Chấp Hành chi Đoàn ANTN2013

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c…

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c …

Ủy viên BCH chi Đoàn
Đ/c …

 

Ban Chấp Hành chi Đoàn ANTT2013

[one_third]NKT

[/one_third]

[two_third_last]

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c NINH KHẮC TÂM

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c LÊ THỊ THU

Ủy viên BCH chi Đoàn
Đ/c NGUYỄN THỊ TUYẾT

[/two_third_last]

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2014.1

[one_third]
[/one_third]

[two_third_last]

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c LÊ VIẾT HƯNG

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGÔ TRỌNG HIỀN

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c TRƯƠNG HOÀNG MINH DƯƠNG
2. Đ/c TRẦN TRỌNG HIẾU
3. Đ/c TRẦN HỮU HIỀN

[/two_third_last]

Ban Chấp Hành chi Đoàn MMTT2014.2

[one_third]van
[/one_third]

[two_third_last]

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN PHAN QUANG VẠN

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c TRẦN VÕ TÂN NGUYÊN

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c THÁI QUANG VINH
2. Đ/c VÕ HUYỀN LAN UYÊN
3. Đ/c THÁI VIẾT PHONG

[/two_third_last]

Ban Chấp Hành chi Đoàn ANTN2014

[one_third]dtp

[/one_third]

[two_third_last]

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c ĐOÀN THIÊN PHÚC

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c PHAN GIA LINH

Ủy viên BCH chi Đoàn
Đ/c NGUYỄN VĂN ANH HUY

[/two_third_last]

Ban Chấp Hành chi Đoàn ANTT2014

[one_third]lvn[/one_third]

[two_third_last]

Bí thư chi Đoàn:
Đ/c LÂM VĨNH NGUYÊN

Phó bí thư chi Đoàn:
Đ/c NGUYỄN CÔNG DANH

Các đ/c Ủy viên BCH chi Đoàn
1. Đ/c NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH
2. Đ/c TRẦN MINH HOÀNG
3. Đ/c TRỊNH QUỐC CƯỜNG

[/two_third_last]