Giải tích 2

Level 2 của giải tích 1 :) Các bạn sẽ học về : Những kiến thức cơ sở về phương trình vi phân thường và phương...

Đại số tuyến tính

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính làm cơ sở cho việc tiếp thu các...

Hệ điều hành

Môn học giới thiệu về các khái niêm , thành phần và nguyên lí hoạt động của một hệ điều hành nói chung. Các...

Sách cho Security

Dưới đây là một số cuốn sách có liên quan hoặc liên quan trực tiếp đến ngành Bảo mật thông tin dành cho các...

Cơ sở dữ liệu

Để học môn này bạn cần cài đặt MySQL Server . MySQL Server là công cụ hữu ích cho việc thiết kế, lưu trữ và...

Mạng căn bản

Môn học này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng máy tính : các nguyên lí và cơ chế hoạt động. Nội...

Cấu trúc rời rạc

Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị cùng các ứng dụng của chúng...

Lập trình hướng đối tượng

Ở môn học này chúng ta sẽ học một phương pháp lập trình "hiện đại" được gọi là lập trình hướng đối tượng -...

Bộ tài liệu số môn Nhập môn lập trình

Như tên gọi, đây là môn học đầu tiên về lập trình mà các bạn sẽ học tại Đại học Công nghệ thông tin...

Hệ điều hành Linux

Môn “Hệ điều hành Linux” cung cấp cho các bạn những kiến thức tổng quan về hệ điều hành Linux, cách thức cài đặt,...