Môn học giới thiệu về các khái niêm , thành phần và nguyên lí hoạt động của một hệ điều hành nói chung. Các lí thuyết này được áp dụng trong rất nhiều hệ điều hành như Window, Linux, ….

Sử dụng kiến thức từ môn học này cùng với khả năng lập trình, bạn có thể tạo ra một hệ điều hành đơn giản cho mình

Tài liệu :

Lý thuyết

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT