Toán học như cấp 3 thôi 🙂

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Toán giải tích và cách vận dụng để giải quyết các bài toán kỹ thuât và công nghệ. Khối lượng kiến thức này được kết nối một cách hợp lý với các phần sau tạo nên nền tảng quan trọng về toán cao cấp để người học tiếp thu được các kiến thức cơ sở ngành.

· Giới hạn, đạo hàm, vi phân của hàm biến thực.

· Tích phân đơn, bội, đường, mặt.

· Chuỗi số và chuỗi hàm.

· Một số vấn đề của lý thuyết trường

Lý thuyết

Download

Bài tập

Download

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT