Đại số tuyến tính

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Đại số tuyến tính làm cơ sở cho việc tiếp thu các học phần sau của Toán cao cấp.

Nội dung môn học này bao gồm: ma trận, định thức và giải hệ phương trình tuyến tính,không gian tuyến tính (cơ sở, số chiều, không gian con,…) và ánh xạ tuyến tính (các phép toán, nhân, ảnh,…), dạng song tuyến tính và dạng toàn phương.

Tài liệu:

Lý thuyết

Download

Bài tập

Download

 Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT