Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về Toán rời rạc và lý thuyết đồ thị cùng các ứng dụng của chúng mà một kỹ sư CNTT cần có trong việc thiết kế máy tính và tạo dựng các phần mềm để giải quyết các bài toán thực tế.

Tài liệu

Lý thuyết :

Download

Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT