Môn học này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng máy tính : các nguyên lí và cơ chế hoạt động.

Nội dung môn học:

–Chương 1: Tổng quan về mạng máy tính

–Chương 2: Cấu trúc của mạng

–Chương 3: Phương tiện truyền dẫn và thiết bị mạng

–Chương 4: Data link

–Chương 5: TCP/IP

–Chương 6: Khái niệm cơ bản về bảo mật mạng

–Bài tập

 

Download

Lý thuyết

Lý thuyết

Lab

Lab

 

Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT