Để học môn này bạn cần cài đặt MySQL Server .

MySQL Server là công cụ hữu ích cho việc thiết kế, lưu trữ và truy xuất dữ liệu  (trên một server chẳng hạn). Ở môn này, các bạn sẽ được cung cấp các kiến thức về cơ sở dữ liệu như: khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu quan hệ; Các phép toán đại số quan hệ; Ngôn ngữ SQL; Ngôn ngữ tân từ, Các ràng buộc toàn vẹn trên một cơ sở dữ liệu; Quản trị bên trong cơ sở dữ liệu, môi trường khách/chủ.

Hiểu biết về cơ sở dữ liệu và thành thục ngôn ngữ SQL sẽ giúp bạn rất nhiều trong môn các môn lập trình khác có sử dụng đến cơ sở dữ liệu như lập trình ứng dụng mạng , lập trình web … về sau

Download :

Lý thuyết

Slide

Bài tập

Bài tập

Ban học tập – Đoàn khoa MMT&TT