Mạng căn bản

0
Môn học này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng máy tính : các nguyên lí và cơ chế hoạt động. Nội...

Lý thuyết thông tin

0
Lý thuyết thông tin là môn học nghiên cứu các vấn đề về cách tổ chức, biểu diễn và truyền đạt thông tin, và...

Lập trình mạng căn bản

4
Môn học Lập trình mạng căn bản giới thiệu cơ bản về  phương thức lập trình và cách thiết kế các ứng dụng có...