Mạng căn bản

Môn học này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản về mạng máy tính : các nguyên lí và cơ chế hoạt động. Nội...

Lý thuyết thông tin

Lý thuyết thông tin là môn học nghiên cứu các vấn đề về cách tổ chức, biểu diễn và truyền đạt thông tin, và...

Lập trình mạng căn bản

Môn học Lập trình mạng căn bản giới thiệu cơ bản về  phương thức lập trình và cách thiết kế các ứng dụng có...