Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tác...

0
Tư tưởng, đạo đức, tác phong, phong cách là một chỉnh thể, tạo nên nhân cách mẫu mực Hồ Chí Minh, là các mặt...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về việc bồi dưỡng thế hệ trẻ

0
Lãnh tụ Vladimir Ilyich Lenin cho rằng: “Ai nắm được thanh niên người đó làm chủ thế giới. Chính vì vậy cần có những...

Tóm tắt tiểu sử của Chủ Tịch Hồ Chí Minh

0
Chủ tịch Hồ Chí Minh (tên lúc nhỏ là Nguyễn Sinh Cung, tên khi đi học là Nguyễn Tất Thành, trong nhiều năm hoạt...