Đoàn Khoa Mạng máy tính và Truyền thông chuyển đến các bạn sinh viên thông tin tuyển dụng từ TMA Foundation Training.

Các bạn có thể xem thông tin chi tiết về yêu cầu và việc gửi thông tin ứng tuyển tại poster sau đây: