Trang chủ Hỗ trợ sinh viên Kỹ năng sinh viên

Rèn luyện mật thư – Hệ thống thay thế

0

1. Ghép Morse: Dùng ký hiệu Morse, phân tích các ký hiệu dài thành hai ký hiệu ngắn, sau đó ta dùng mẫu tự thay thế.

2. Hóa học:
Mật thư: 8, 2, 24, 17, 11, 15, 8, 22, 24, 16, 24, 10, 7
5, 2, 2, 15, 25, 5, 5, 22, 24, 16, 24, 15, 8, 7
16, 24, 19, 4, 2, 2, 26, 20, 16, 16, 20, 3, 2.
Khóa: Nguyên tử lượng của Oxy
Giải: Nguyên tử lượng của Oxy là 16, O = 16
A   B   C   D   E   F   G   H   I    J   K   L   M
2    3   4   5    6   7    8   9  10  11 12 13  14
N   O   P   Q  R   S   T   U   V  W   X   Y   Z
15 16 17  18 19 20 21  22 23 24  25 26  1
Bản tin: GẶP NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG Ở CÂY SỐ BA

3. Đồng hồ:
Mật thư: 5.4.2.2.3.83   93.83.0   8.10.0.0.63    9.7.7.9 83.7.7.4.23   03.0.7.9 1.0.7.9
Khóa: 03 (0 giờ 30) = B
Giải:
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
0   03  1   13  2   23  3   33  4  43  5   53  6
N   O   P    Q  R   S   T   U    V    W   X     Y    Z
63  7   73   8  83  9   93 10 103 11  113  12 123
Bản tin: KIỂM TRA QUÂN SỐ RỒI BÁO CÁO

4. Caesar (chữ so le)
Mật thư: F K X F V – P X Z Q J I –
W K D Z Q J V – O R Z L M
Khóa: A đi chăn Dê
Giải: A = D
A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
D   E    F   G   H   I    J    K   L  M   N   O  P
N   O   P   Q  R   S   T    U   V   W    X    Y    Z
Q   R    S   T   U  V   W   X   Y    Z     A    B    C
Bản tin: CHÚC MỪNG THẮNG LỢI

5. Caesar (biến thể 2)
Mật thư: 6.3.3.IX – VI.1.5.V – X.IX.1.1.VII.V – II.II.1.VII.IV.10 – 1.1.2.IV.V – II.II.1.12.VII.1.III
Khóa: A = 1; D = SII
Giải: Mật thư dòng ký hiệu số thường và La mã
A   B   C   D   E   F   G   H    I   J   K   L   M
1    I     2   II    3   III   4   IV   5  V    6  VI  7
 N   O    P    Q  R    S   T   U   V   W   X    Y    Z
VII   8   VIII    9  IX   10  X   11  XI  12  XII  13  XIII
Bản tin: KỂ LẠI TRẬN ĐÁNH BẠCH ĐẰNG

6. Caesar (biến thể 3)
Mật thư: 5.10.17.25.7 – 17.25.20 – 5.17.17.6.9 – 24.11.7.7.16 – 14.7.7 – 24.3.25.16 – 22.3.15.21
Khóa: Bò con bằng tuổi Dê
Giải: Bê (B), vậy B = D = 4
A   B   C   D   E   F   G   H    I   J   K    L   M
3   4    5   6   7    8   9   10  11 12 13  14  15
N   O   P    Q   R   S   T   U    V  W   X   Y   Z
16 17  18  19  20 21 22  23  24 25 26   1   2
Bản tin: CHỜ Ở CÔNG VIÊN LÊ VĂN TÁM

7. Caesar (biến thể 4)
Mật thư: AE.GI.QY.AE.RT – ZD.XD.KQ.IK – TX.RX.GK – FP.FJ.HV.DF.PT
Khóa: AC = B
Giải: Mẫu tự thật nằm giữa 2 mẫu tự đã cho
Bản tin: CHÚC BẠN VUI KHỎE

8. Caesar (biến thể 5)
Mật thư: In quốc vang chung chân cứu đường quân đoàn máu cờ
Khóa: Ba câu đầu bài Quốc ca
Giải:
Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang
A        B       C     D    E       F       G      H       I          J         K       L      M
trên đường gập ghềnh xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước.
N        O        P        Q     R     S   T    U       V        W        X        Y      Z
Bản tin: TÌM KHO BÁU

————
Bài viết do Viết Hưng sưu tầm – biên soạn, nếu các bạn có thắc mắc hoặc góp ý thì để lại comment, mình sẽ giải đáp tại bài viết này. Trân trọng 😀

Exit mobile version