Morse

—- 1. Tháp Morse:

thap morse

—- 2. 5 giai đoạn học Morse:

[accordion title=’Giai đoạn 1: Học 8 chữ đối xứng’]E: o —    –  — T: –

I:  o o —  —- – M: – –

S: o o o ——– O: – – –

H: o o o o—- CH: – – – –[/accordion]

[accordion title=’Giai đoạn 2: Học 8 chữ đảo ngược’]A: o – — –    — — N: – o

U: o o ——-    —–  D: – o o

V: o o o – —-  –  – B: – o o o

W: o – — —-    —- G: – – o[/accordion]

[accordion title=’Giai đoạn 3: Học 8 chữ tương phản’]R: o – o —-       —- K: -o-

L: o – o o —-    —- Y: – o – –

F: o o – o —-    —- Q: – – o –

P: o – – o —-    —- X: – o o –[/accordion]
[accordion title=’Giai đoạn 4: Học 3 chữ còn lại’]C: – o – o —-    —- J: o – – – —-    —-Z: – – o –[/accordion]

[accordion title=’Giai đoạn 5: Tín hiệu số’]1: o: – – – – —-   —- 6: – o o o o

2: o o – – – —-    —- 7: – – o o o

3: o o o – – —-    —- 8: – – – o o

4: o o o o – —-    —- 9: – – – – o

5: o o o o o —-    —- 0: – – – – –[/accordion]

—- 3. Những điều cần lưu ý khi truyền tin Morse:

—- —- * Nơi phát tin:

Bắt đầu bản tin: NW (3 lần) = – o   o – – ; – o   o – – ; – o   o – –
Hết bản tin: AR (3 lần) = o –   o – o; o –   o – o; o –   o – o
Tin khẩn cấp: DDD = – o o; – o o; – o o
Tín hiệu cấp cứu: SOS = o o o   – – –   o o o
Xóa 1 chữ: E (8 lần) = oooooooo
Xóa 1 từ: T (dài) = ——-

—- —- * Nơi nhận tin:

Sẵn sàng nhận tin: K = – o –
Đã nhận xong: R = o – o

—- —- * Lưu ý:

— Khi phát tin phải phát từng mẫu tự trong câu, nếu sai một mẫu tự thì thổi tích (8 lần) để bỏ mẫu tự đó.
– Không nhận theo kiểu chấm ( o ) gạch ( – ) rồi sau đó mới ráp thành mẫu tự, vì cách nhận này mất gấp đôi thời gian và không chính xác.
– Khi nhận để dễ và nhanh nên căn cứ vào tháp Morse mà nhận từng mẫu tự, không nên nhận tích, te vừa chậm, vừa dễ rơi.

Viết Hưng
biên soạn