Thực hiện hướng dẫn số 57-HD/TĐTN-BTG ngày 13/1/2015 của Ban Thường vụ Thành Đoàn về việc tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 02 và tháng 3 năm 2015 chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, Ban Thường vụ Đoàn trường ĐHCNTT hướng dẫn cơ sở Đoàn tổ chức đợt sinh hoạt chủ điểm tháng 02,3/2015, chủ đề “Tuổi trẻ thành phố Bác tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” theo file đính kèm.

File: 14-HD-sinh-hoat-chu-diem

Nguồn: http://tuoitre.uit.edu.vn/doan-thanh-nien/van-ban-bieu-mau-doan-thanh-nien/huong-dan-sinh-hoat-chi-doan-chu-diem-thang-23-nam-2015/