Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn – Khoa MMT&TT – Nhiệm kỳ...

0
Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, tổng kết năm học 2016-2017 và thảo luận, đề ra chương...

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn khóa 13- Khoa MMT&TT – Nhiệm...

0
Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo luận, đề...

Hướng dẫn tổ chức Đại hội chi Đoàn khóa 2015, 2016, 2017- Khoa MMT&TT...

0
Để ổn định tình hình nhân sự Ban chấp hành các chi Đoàn, bầu ra ban chính hành chính thức và thảo luận, đề...