THANH NIÊN CẦN BIẾT! | ĐOÀN TA HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trải qua các thời kỳ học tập và phát triển của bản thân, hầu hết sinh viên Việt Nam chúng ta đã trải qua các giai đoạn trưởng thành khác nhau. Khi học còn ở độ tuổi thiếu nhi, chúng ta được rèn luyện giáo dục để trở thành Đội viên Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Đến lúc đủ tuổi thanh niên từ 16 – 30, chúng ta có thể được giới thiệu để tham gia vào tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

Nhân dịp kỷ niệm 90 năm thành lập, các bạn hãy cùng Khoa Mạng máy tính và Truyền thông ôn lại những điều thú vị và tìm hiểu thêm về tổ chức của riêng Thanh niên Việt Nam do Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh sáng lập này nha.

  1. Về ngày thành lập, vì sao Đảng ta lại chọn ngày 26/3?

Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.

Từ đó, ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

  1. Về quá trình thay đổi tên gọi

Kể từ khi ra đời vào ngày 26 tháng 3 năm 1931, để phù hợp với yêu cầu và nhiệm vụ của từng thời kỳ cách mạng, Đoàn đã đổi tên nhiều lần. Tên gọi của Đoàn qua các thời kỳ như sau:

  • Từ ngày 26 tháng 3 năm 1931 đến năm 1936, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương.
  • Từ năm 1937 đến năm 1939, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương.
  • Từ tháng 11 năm 1939 đến năm 1941, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Phản đế Đông Dương.
  • Từ tháng 5 năm 1941 đến năm 1956, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.
  • Từ ngày 25 tháng 10 năm 1956 đến năm 1970, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam.
  • Từ tháng 6 năm 1970 đến tháng 11 năm 1976, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.
  • Từ tháng 12 năm 1976 đến nay, tên gọi của Đoàn là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here