Mời góp ý Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS HCM Trường ĐHCNTT nhiệm kỳ...

Nhằm hướng đến Đại hội Đoàn Trường Đại học Công nghệ Thông tin lần thứ VI, Đoàn trường mong nhận đánh giá toàn diện,...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG IX: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT Điều 31: 1. Cán bộ, đoàn viên, thanh...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG VIII: CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ ỦY BAN KIỂM TRA CÁC CẤP Điều 27:

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG VII: TỔ CHỨC ĐOÀN TRONG QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG VI: ĐOÀN KHỐI, ĐOÀN NGÀNH, ĐOÀN NGOÀI NƯỚC Điều 22: 1. Đoàn khối được thành...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG V: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN Điều 17: 1. Tổ chức cơ sở Đoàn...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG IV: CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN Điều 14: 1. Đại hội...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chương III: CƠ QUAN LÃNH ĐẠO CẤP TRUNG ƯƠNG Điều 11: 1. Đại hội đại biểu...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Chương II: NGUYÊN TẮC, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Điều 5: Đoàn Thanh niên...

Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

CHƯƠNG I: ĐOÀN VIÊN Điều 1: 1. Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ...